O NAS

Przedmiotem działalności Grupy Kapitałowej Ram Hermes jest windykacja wierzytelności powierzonych do obsługi jak i nabytych drogą cesji od innych Podmiotów. Działamy stojąc na fundamencie prawa z poszanowaniem regulacji dotyczących Dłużników. W pierwszym kroku naszą podstawową zasadą jest przedstawienie problematyki jak i udzielenie wskazówek Dłużnikowi celem zabezpieczenia go przed groźbą narastającej spirali zadłużenia, jak i dążenie do polubownego rozwiązania problemów związanych z odzyskaniem należności.